Frelsens Hærs teologi

Frelsens Hær forstår sig selv som en del af den universelle kristne kirke. Frelsens Hær bygger sin teologi på Bibelen, og de oldkirkelige bekendelser er en del af Frelsens Hærs troslære.

Bibelsk og klassisk kristendom

Frelsens Hær blev ikke stiftet på grund af dogmatiske lærestridigheder. Da den Kristne Mission blev til Frelsens Hær i 1878 formulerede man 11 læresætninger. Disse læresætninger ses ikke som noget tillæg eller noget nyt, men simpelthen som en sammenfatning af bibelsk og klassisk kristendom. Disse læresætninger skriver alle nye soldater (medlemmer) under på.

De 11 læresætninger

1. Vi tror, at Det gamle og ny Testamentes skrifter er inspireret af Gud, og at de alene udgør den guddommelige rettesnor for kristelig tro og kristeligt liv.

2. Vi tror, at der kun er én Gud, som er uendelig fuldkommen, at han er alle tings skaber, opholder og styrer og den eneste værdige genstand for religiøs tilbedelse.

3. Vi tror, at der i guddommen er tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden, uadskillelige i væsen, ligestillede i magt og herlighed.

4. Vi tror, at i Jesus Kristus er den guddommelige og menneskelige natur forenet, så han er virkelig og sand Gud såvel som virkeligt og sandt menneske.

5. Vi tror, at vore første forældre skabtes i uskyldig tilstand, men at de ved ulydighed mistede deres renhed og lykke, og at alle mennesker som følge af deres fald er blevet syndere og ganske fordærvede og som sådan med rette udsat for Guds vrede.

6. Vi tror, at vor Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død er blevet en forsoning for den ganske verden, så at enhver, som vil, kan blive frelst.

7. Vi tror, at anger overfor Gud, tro på Vor Herre Jesus Kristus og en ny fødsel ved Helligånden er nødvendig for frelse.

8. Vi tror, at vi retfærdiggøres uforskyldt af nåde ved troen på vor Herre Jesus Kristus, og at den,om tror, har vidnesbyrd herom i sig selv.

9. Vi tror, at det at forblive i frelst tilstand afhænger af fortsat tro på og lydighed mod Kristus.

10. Vi tror, at det er alle troendes rettighed at blive fuldkommen helligede og at deres “ånd og sjæl legeme må bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herre Jesu Kristi komme” (1. Tess.5,23).

11. Vi tror på sjælens udødelighed, legemets opstandelse, den almindelige dom ved verdens ende, de retfærdiges evige salighed og de uretfærdiges evige straf.

Læresætningernes indhold

Den første trosartikel hævder (på linje med andre protestantiske kirkesamfund), at Bibelen alene afgør, hvad kristendom er.

De næste trosartikler tilslutter sig de traditionelle trinitariske og kristologiske lærepunkter. Det er egentligt kun trosartiklerne 6 og 10, der skiller sig ud.

I den sjette trosartikel understreges det imod enhver prædestinationslære (læren om at Gud har forudbestemt mennesker til frelsen eller fortabelse), at 'enhver, som vil, kan blive frelst'.

Den 10. trosartikel indeholder det, der kaldes helliggørelseslæren. Den er egentlig arvegods fra Metodismen. Den understreger, at der sker en 'udvikling' i den troendes liv efter frelsen. Frelse ved Jesu Blod og helliggørelse ved Helligåndens ild - dvs. ved Helligåndens fortsatte virke i den troendes liv.

Som nævnt ovenfor ses Frelsens Hærs troslære som sammenfatningen af bibelsk og klassisk kristendom. Alligevel adskilte Frelsens Hær sig fra hovedstrømmen af kirker på to områder nemlig synet på kvindens stilling i kirken og synet på sakramenterne. Disse to punkter kom historisk til at hænge tæt sammen for Frelsens Hær. 
 
Videoer


Ferieoplevelser
BonBon-Land
Sted at bo
 

BIDRAG | MÅNEDSBLAD

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org