Vedtægt for Frelsens Hær i Danmark

Præambel

Frelsens Hær er et kristent trossamfund, der udfører evangelisk virksomhed og socialt arbejde med det formål at få mennesker til at overgive deres liv til Gud og modtage frelsen ved troen på Jesus Kristus.

Frelsens Hær er en afdeling af The Salvation Army stiftet i 1865 med hovedsæde i London, England, hvis mål det er at fremme den kristne tro, som den er bekendtgjort i Frelsens Hærs trosartikler, der kan ses i bilaget nedenfor og i henhold hertil fremme uddannelse, lindring af fattigdom og andre velgørende formål, der er til gavn for samfundet eller menneskeheden som helhed.

Frelsens Hær er internationalt under opsyn og ledelse af Generalen, som er bosat i London og hvis overordnede opgave det er at tilse, at Frelsens Hærs værdier, principper og formål bliver efterlevet.

1. Navn, stiftelse og registrering
Trossamfundets navn er: Frelsens Hær.
Trossamfundet blev stiftet den maj 1887.

Trossamfundet blev anerkendt af myndighederne i 1971 og er registreret i Trossamfundsregisteret i december 2018 under cvr.nr. 43417312.

2. Trossamfundet område og hjemsted
Trossamfundets geografiske område er Danmark og Grønland.

Trossamfundets hjemsted er den kommune, hvori Hovedkvarteret er beliggende.

3. Struktur
Trossamfundet ledes af en bestyrelse med trossamfundets  territorialleder som bestyrelsesformand. Territoriallederen udnævnes af Frelsens Hær general.

4. Medlemskab og organisation
Medlemskab af trossamfundet kan opnås af personer, der enten optages som soldater og underskriver soldatererklæringen eller af personer, som optages som civile medlemmer. Grundlaget for og beslutningsprocedure om medlemsoptagelse fastlægges i Frelsens Hærs regler og retningslinjer, i henhold til Frelsens Hærs internationale retningslinjer.

Udmeldelse af trossamfundet kan ske ved skriftlig meddelelse herom til trossamfundets Hovedkvarter.

Trossamfundets arbejde udføres centralt eller i lokale afdelinger, institutioner og trossamfundets menigheder.

Trossamfundets bestyrelse udarbejder retningslinjer gældende for trossamfundets virksomheder.

5. Arbejdsmetode
Trossamfundets evangeliske og sociale arbejde består i at engagere medlemmer og andre i undervisning og forkyndelse af Bibelens budskab i ord og handling.

Arbejdet er forebyggende og afhjælpende og tager sigte på at imødekomme menneskers fysiske, materielle og åndelige behov, at yde praktisk og medmenneskelig bistand til kriseramte og i det hele taget at lindre nød, hvor den findes.

Arbejdet udføres af trossamfundets medlemmer, ansatte og frivillige eller gennem ud pegning af repræsentanter for trossamfundet til udvalg, bestyrelser eller ledere af de til trossamfundet knyttede aktiviteter.

6. Økonomi
Trossamfundets økonomiske grundlag hviler på bidrag, løbende ydelser, gaver, indsamlinger, kollekter, arv, offentlige tilskud, driftsoverenskomster og andre donationer fra medlemmer, private og andre.

Trossamfundet driver direkte og indirekte virksomhed ved handel, udlejning og servicevirksomhed med det formål udelukkende at anvende indvundne gevinster til opfyldelse af trossamfundets formål.

Trossamfundets regnskabsår følger kalenderåret.

De trossamfundet tilhørende aktiver og ejendele tilhører trossamfundet som juridisk person. Trossamfundet hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af trossamfundets stiftede forpligtelser. Intet medlem af trossamfundet har andel i trossamfundets formue eller udbytte af nogen art.

7. Bestyrelsen
Bestyrelsen udpeger og Generalen godkender bestyrelsens medlemmer, som består af 8 – 12 personer, herunder trossamfundets territorialleder og chefsekretær. Generalen kan ændre sammensætningen af bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning indføres i bestyrelsesprotokollen.

Trossamfundet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf en skal være territoriallederen eller chefsekretæren.

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til eller medlemmer af bestyrelser, udvalg eller administration og ansætter ledere af de til trossamfundet knyttede aktiviteter.

8. Årsrapportering
Bestyrelsen er ansvarlig for, at trossamfundet er organiseret på en hensigtsmæssig måde og påser, at årsberetning for trossamfundets drift og at revideret årsregnskab foreligger godkendt af bestyrelsen inden udgangen af maj måned hvert år.

Årsrapporten udgives til offentliggørelse inden udgangen af juni måned hvert år.

9. Revision
Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret, godkendt revisor, der forestår den eksterne revision af trossamfundets årsregnskab med status og de til trossamfundet knyttede selvstændige virksomheder.

10. Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning
Forandringer i denne vedtægt og beslutning om tros-samfundets opløsning eller fusion med et andet trossamfund eller organisation har kun gyldighed, når beslutning herom er truffet med simpelt flertal blandt bestyrelsens samlede medlemmer, heriblandt af territorial-lederen og chefsekretæren. Enhver sådan ændring eller beslutning skal være forhåndsgodkendt skriftligt af Generalen.

11. Opløsning
Ved en eventuel opløsning af trossamfundet skal et likvidationsprovenu eller økonomisk overskud overføres til en anden evangelisk eller social virksomhed indenfor EU, EØS eller Storbritannien efter bestyrelsens vedtagelse herom med simpelt flertal blandt bestyrelsens samlede medlemmer, heriblandt af territoriallederen og chef-sekretæren.  En sådan beslutning kræver Generalens endelige skriftlige godkendelse.

12. Ikrafttræden
Denne vedtægt er trådt i kraft på baggrund af herom truffen beslutning i Frelsens Hærs Territoriale Strategi- og Forvaltningsråd og efter godkendelse af Generalen for The Salvation Army.

København, den 22. september 2021                      London, den 9. juni 2021

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.