Symboler og soldater

Korps, soldater, en general som øverste chef, et månedsblad der hedder ‘Krigsråbet’ og et flag med påskriften ‘Blod og Ild’. Find forklaringen på de ord, der også kendetegner Frelsens Hær.

Korps

Vores lokale afdelinger kaldes korps. Disse er vores menigheder, som udgør hjertet i arbejdet. Her afholdes der gudstjenester hver søndag, men i løbet af ugen fyldes de med andre aktiviteter som åbent hus, væresteder, musik og sang m.v.

Medlemmer

Man kan være medlem af Frelsens Hær enten som soldat eller civilt medlem.

Soldat

Flertallet af Frelsens Hærs medlemmer er soldater. Det vil sige, at de er blevet indviet til soldat og har bekendt deres tro på Gud. Soldater underskriver soldatererklæringen, som indeholder Frelsens Hærs 11 læresætninger samt en række livsstilsprincipper bl.a. total afholdenhed overfor alkohol og tobak. (læs hele erklæringen nederst på denne side)

Som soldat gør man frivillig tjeneste i Frelsens Hær, og kan bruge uniformen som vidnesbyrd om sin tro og sit tilhørsforhold. Soldateruniformen kan genkendes på de blå skulderstropper.

Civilt medlem

Civile medlemmer er folk, som har bekendt troen på Gud og ønsker at have Frelsens Hær som deres kirke. Samtidig vil de ikke være forpligtet på de livsstilsprincipper, soldatererklæringen indebærer. Civile medlemmer bærer ikke uniform.

Officer

Officerer er frelsersoldater, som har viet deres liv til fuldtidstjeneste for Gud og mennesker gennem Frelsens Hær. Officerer er populært sagt Frelsens Hærs ‘præster’. Størstedelen af Frelsens Hærs officerer er ansvarlige for et korps (menighed). Arbejdet i et Frelsens Hærs korps indebærer i langt de fleste tilfælde mere end blot et almindeligt kirkeligt menighedsarbejde. Det betyder som regel også forskellige former for socialt arbejde i korpsets regi.

Officerer kan dog også have andre opgaver end at lede et korps. Nogle er ansat i det sociale arbejde ved institutioner eller i administrative stillinger på forskellige niveauer i Frelsens Hær. 

Det er blandt officerer, at man finder det militære rangsystemet. En officer kan have forskellig rang f.eks. kaptajn, major, oberst m.fl. Rangen afhænger af, hvor lang tid man har været officer, og af hvilken stilling man har i Frelsens Hær. Lederen af Frelsens Hær på verdensplan har rang af general, mens lederen af et territorie – fx Danmark og Grønland, ofte har rang af oberstløjtnant. 

Officerer bærer uniformer med røde distinktioner og skulderstropper.

Institutioner

Frelsens Hær driver et herberg, flere væresteder, to krisecentre, et plejehjem og en integreret vuggestue og børnehave. De fleste af disse institutioner har driftsoverenskomst med det offentlige, og er organiseret og styret af Frelsens Hær.

Frelsens Hærs hovedkvarter

Arbejdet i Danmark koordineres og tilrettelægges af Frelsens Hærs hovedkvarter, hvor også den administrative og regnskabsmæssige del af arbejdet samles. På hovedkvarteret et der både soldater og civile ansat, fx i regnskab, fundraising og kommunikation.

Frelsens Hærs landsleder, kaldet territorial commander og souschef, kaldet chefsekretær, er altid soldater, udpeget af Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London. 

Flaget – Blod og Ild

Frelsens Hærs flag er blåt med en rød boks, hvori der er en gul stjerne, hvorpå der står “blod og ild”.

Den røde dug symboliserer Jesu Kristi blod. Den gule stjerne i midten symboliserer Helligåndens ild. Den blå kant symboliserer hjertets renhed.

Frelsens Hærs motto “Blod og Ild” henviser til Jesu blod og Helligåndens ild. Frelsens Hærs flag er med overalt, hvor Frelsens Hær er, og følger det enkelte medlem fra vugge til grav. Derfor er flaget med ved alle Frelsens Hær ritualer. 

Frelsens Hærs bomærke – våbenet

  • Korsene repræsenterer Jesu kors
  • F’et står for frelse
  • De to sværd er symbol på krigen mod ondskab
  • Prikkerne står for evangeliets sandhed
  • Den takkede cirkel er et tegn på retfærdighedens sol, som lyser i Helligåndens kraft
  • Kronen symboliserer opstandelsestroen – det evige liv

Frelsens Hærs bodsbænk

Frelsens Hærs bodsbænk (på engelsk “the mercy seat”, hvilket direkte oversat vil sige ‘nådestol’) har en central plads i alle korps. “Bodsbænken” er Frelsens Hærs alter, hvor man under enhver gudstjeneste kan knæle for at bede eller for at søge forbøn. Selv, når man ikke i bogstavelig forstand knæler der, er det en påmindelse om Guds tilstedeværelse. Bodsbænken understreger, at når vi mødes på dette sted, er det ikke blot for at møde hinanden men også for at møde Gud.

Soldatererklæringen, ordlyd

“Jeg har modtaget Jesus Kristus som min Frelser og Herre, og da jeg ønsker at opfylde mit medlemskab af hans kirke på jord som soldat i Frelsens Hær, vil jeg nu ved Guds nåde indgå en hellig pagt.

Jeg tror på og vil leve efter Guds ords sandhed, som er udtrykt i Frelsens Hærs elleve læresætninger

Jeg vil være modtagelig for Helligåndens arbejde og ledelse i mit liv og vokse i nåde gennem tilbedelse, bøn, bibellæsning og tjeneste.
Jeg vil lade Guds riges værdier og ikke verdens værdier være mit livs målestok.

Jeg vil værne om den kristne integritet på alle områder af mit liv, idet jeg ikke vil tillade noget i tanke, ord eller handling som er uværdigt, urent, usandt, vanhelligt, uærligt eller umoralskt.

Jeg vil lægge de kristne idealer til grund for mit forhold til andre mennesker, min familie, mine naboer, kolleger, salvationistkammerater og samfundet i almindelighed.

Jeg vil værne om ægteskabets og familielivets ukrænkelighed.
Jeg vil være en trofast forvalter af min tid og mine evner, penge og ejendele, mit legeme, mit sind og min ånd, idet jeg ved, at jeg er ansvarlig overfor Gud.

Jeg vil afstå fra alkoholiske drikke, tobak, narkotika (der ikke er lægeordineret), hasardspil, pornografi, okkultisme og alt andet, som kan slavebinde sjæl og legeme.

Jeg vil være tro imod Guds hensigt med at oprejse Frelsens Hær, idet jeg vil forkynde det glade budskab om Jesus Kristus, bestræbe mig på at vinde andre for ham og i hans navn drage omsorg for de nødlidende og dårligt stillede.

Jeg vil, så langt jeg formår, deltage aktivt i korpsets liv og arbejde, give så mange af mine midler, som jeg magter, for at støtte dets virksomhed og det verdensomspændende arbejde i Frelsens Hær.

Jeg vil være trofast imod Frelsens Hærs principper og metoder, loyal mod dens ledere og vise salvationistånd, hvad enten Hæren er populær eller forfulgt.

Jeg tager alle de tilstedeværende til vidne på, at jeg indgår denne pagt og underskriver denne soldatererklæring frivilligt, idet jeg er overbevist om, at Kristus – som døde for at frelse mig og nu lever – forventer, at jeg indvier mit liv til hans tjeneste for hele verdens frelse.

Jeg erklærer derfor, at jeg ved Guds hjælp er fast besluttet på at være en tro soldat i Frelsens Hær.”

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.